Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juli 2012.

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juli 2012.

 

Tilstede: Jan Krügermeister (JK) – Rikke Bergmann (RB) – Jimmi Johansen (JJ) – Søren Bundgaard (SB) – Heidi Christoffersen (HC) under gennemgang af regnskab – Arne Klint (AK).

Fraværende på grund af ferie: Gert Tillebæk

Bestyrelsesmødet startede med en kort gennemgang af det foreløbige regnskab for 2011/12.

Nyt for kassereren

AK Regnskabet svarer stort set til det fastlagte budget og ser ud til at udvise et mindre overskud. Det største problem er fortsat kontingentrestancer og manglende opdateringer af nye medlemmer samt medlemmer som ikke længere er i klubben. Der skal arbejdes videre med et opdateret medlemsregister.

JK Har deltager i en række møder bl.a. omkring banefordeling. Samarbejdet på tværs fungerer ikke optimalt. Der er for mange særinteresser som ikke tilgodeser helheden. Det kræver en stor indsats at få disse forhold ændret.

I forbindelse med udlandsrejser skal vi finde en model for hvordan de skal planlægges. Af hensyn til medlemmerne vel det nok være bedst at rejserne gennemføres i klubregi og ikke som privatinitiativ. Her tales primært om den økonomi som indgår. b.a. offentlige tilskudsmuligheder.

Rengøring af klublokalet. Her skal der gøres noget radikalt. Der skal strammes op på både brugen af lokalet og den måde lokalet tilbageleveres på. For at øge ansvarligheden blev det besluttet at ved fremtidige lån af lokale skal der erlægges et depositum på 1.000 kroner, som tilbagebetales når lokalerne er afleveret i rengjort stand. I modsat fald bruges beløbet til at få lokalerne rengjort.

Undervisning af trænere i Ungdomsafdelingen. Kim gennemfører 3 x en dags undervisning af trænere og andre interesserede i løbet af efteråret. Formålet er bl.a. at skabe nogle fælles værdier og fælles fundament i klubben. Første gang undervisningen finder sted er i slutningen af september. Datoerne vil blive meldt endeligt ud snarest.

Der har været afholdt et forældremøde lige før ferien. Der mødte to forældrer op, hvoraf den ene var meget positiv. Ved en eventuel gentagelse af tilsvarende møde skal vi være opmærksomme på tidspunktet for mødet.

Der er tilknyttet en ny webmaster til hjemmesiden. Henriette fra Rødovre Kommune skal udvikle og vedligeholde hjemmessiden.

Adgangen til klubhuset sker fremover ved hjælp af nøglekort. Systemet etableres 1. august 2012 og Jimmi er bookingmaster.

Sommertræning er startet på Tinderhøj skole tirsdag/torsdag, dog uden omklædningsrum.

Kampe skal fremover spille i weekend som hovedprincip og der er stadig problemer med omklædningsrum. Det bliver vanskeligt at få nogle fornuftige forhold på plads.

Da Jimmi stopper som træner for U17 og U19 er det aftalt at holdene fremover træner sammen.

Trænere for holdene Nino, Rocky (U19) og Jakob og Chistine (U17).

Nyt fra ungdomsformanden

RB havde en række rettelser til hjemmesiden som skal afleveres til den nye webmaster.

I forbindelse med den nye stævnestruktur er der problemer med at skaffe baner til 5 mands holdene. Vi skal være værter for 16 hold i en weekend, hvoraf 4 hold skal spille samtidigt. Så mange baner har vi ikke. Rikke har taget kontakt til DBU for at finde en løsning.

Der skal udarbejdes børneattester på alle de personer som har kontakt til ungdomsholden hvert år. Der arbejdes på at indhente de der mangler.

 

Diverse

Generalforsamlingen bliver afholdt den 4. september 2012 kl. 19.00 i klublokalet på Elstedvej.

Næste bestyrelsesmøde planlagt til 20. august kl. 18.00

 

Referent

Arne Klint