Skip to main content

Kort notat fra Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 17. september 2014.

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 17. september 2014.

onsdag den 17. september 2014 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 46 fremmødte medlemmer.

     Valg af dirigent.

 Günthe Sørensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet  , han foreslog at der blev valgt 2 stemmetællere, det blev Heidi Christoffersen og John Hedegaard.

 Beretning.

Formanden afgav mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden).

Frida Nielsen, gav stor ros for den spillerregistrering der har været i forhold til DBU.

Kay Rasmussen gav udtryk for den forsøgsordning der har været om fælles bolde som skulle ligge i boldrummet var en fiasko og man bør gå tilbage til den ordning som var før hvor hvert hold har deres egne bolde. Jan Krügermeier og Gert Tillebæk var enige om.

Martin Børresen ville gerne have lov til at pille et gammelt støvle skab ned i omklædningsrummet og selv sætte et nyt skab op, Jan vil tage det op på næste brugerbestyrelses møde.

Dirigenten satte beretningen til afstemning, den blev enstemmigt godkendt.

Ungdomsformanden afgav mundtlig beretning (beretningen er lagt på hjemmesiden)

Dirigenten satte beretningen til afstemning, den blev enstemmigt godkendt.

Herreseniorformanden Kim Olsson var ikke tilstede på generalforsamlingen så Jan Krügermeier og Rene Kaltoft fremførte en mundtlig beretning.

Jan, 1. damer fik en ny træner i den nye sæson, det kører rigtig fint for 1 damer også 2 damer køre det rigtig godt for 1. herre har fået ny træner da Kim Olsson trak sig fra trænerjobbet,. Allan Morell tog over og kan er virkelig en kompetent træner. 2 herre her går det også rigtig godt. 3. herre har spillet 25 kampe uden sejr, men der er et rigtig godt socialt samvær på holdet. 7. mands Oldboys rykkede op i mester rækken rigtig flot. 7. mands veteran  ligger nummer 1 i deres række og har vundet alle deres kampe super flot.

Camilla Kramer ville høre om der snart kom en træner til 2 damer, Bo kunne oplyse at til næste træning var der et emne som ville deltage i træningen.

Rene, oplyste at der  i masters afdelingen er 3  elleve mands hold og 1 syvmands hold og 1 fem mands hold her skal man være fyldt 70 år for at kunne deltage. Super Grand Old Masters ligger nummer 1 i deres række og vil nok vinde rækken, godt gået.  Rene kunne fortælle at Flemming Sonne har rudet de 1000 seniorkampe og Kay Rasmussen har rundet de 1100 seniorkampe de vil begge modtage en erkendelse for den store præstation fra Boldklubben.

Dirigenten satte beretningen til afstemning, den blev enstemmigt godkendt.

Regnskab, herunder diverse Fonde.

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab, der udviser et underskud på 104.000 kr. dette skyldtes til dels at der ryddet op i medlemslisten så de medlemmer der skylder mere end det der ifølge vedtægterne er tilladt er blevet slettet fra medlemslisten.  Jan genopfriskede vedtægternes ordlyd i forhold til kontingentrestance.  Frida Nielsen spurgte til den post der omhandlede køb af spiller tøj til dameholdet, hun mente at deres tidligere træner Thorbjørn har sponsoreret, det gav Arne Klint hende ret i og de penge står der stadig. Kay Rasmussen vil gerne høre hvilke opgaver Jimmi har i forhold til den ansættelse han har i boldklubben, Der blev givet tilsagn om at det vil komme på hjemmesiden hvilke arbejdsopgaver der er for Jimmi. Tom Jensen vil høre om man kunne lave det sådan at man selv kunne rette adresse forandring og mere på vores hjemmeside

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

      Kontingent.

Der var forslag fra bestyrelsen om en kontingent stigning fra den 1. januar 2015.

Gert Tillebæk begrundede nødvendigheden for denne stigning.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt. (de nye staser vil blive lagt på hjemmesiden)

 

Indkomne forslag.

Bestyrelsen har følgende forsalg til vedtægterne:

§ 9. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer nemlig:
Formanden – næstformanden – kasseren – sekretæren – seniorformanden –
ungdomsformanden – samt formanden for BR`s venner.
Formanden – næstformanden – kasseren – og sekretæren vælges for 2 år af
gangen.
Seniorformanden samt ungdomsformanden vælges for 1 år af gangen.
Formanden – næstformanden og sekretæren, samt formanden for BR`s
Venner
vælges af de respektive generalforsamlinger.  Kasseren indstilles af
bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
Senior – og ungdomsformanden indstilles af afdelingerne og godkendes af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen nedsætter de faste udvalg på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
De faste udvalg er følgende:
Seniorudvalg – Ungdomsudvalg – Økonomiudvalg – PR-udvalg –
Aktivitetsudvalg. Bestyrelsen fastlægger udvalgenes kompetencer og
arbejdsområder. Udvalgene vælger selv deres forretningsgang. Bestyrelsen
kan dog ændre den, såfremt udviklingen tilsiger dette.

Det understregede slettes fra paragraffen.

Gert Tillebæk begrundede forslaget, det er for rydde op i vores vedtægter da det der ønsket slettet ikke er relevant mere.

 

Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt.

              

     Valg:

  1. a.    Formand                   (Jan Krügermeier blev genvalgt
  2. b.    Sekretær                   (Gert Tillebæk blev genvalgt)
  3. c.     Ungdomsformand  (Frank Wollerup blev valgt)
  4. d.     Seniorformand         ( Tom Jensen blev valgt)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard blev genvalgt)
  6. f.      2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft alle blev genvalgt )

 

     Eventuelt.

Rene Kaltoft klubhuset er i en sådan stand at det ikke mere er rart at være der og man ønsker i at inviterer gæster udefra på besøg, der trænger til en god gang oprydning og rengøring, det var flere i forsamlingen der var enige i dette.

Frida Nielsen at gøre brug af de frivillige til og hjælpe til med at sætte klubhuset i en ordentlig stand, Jan og Gert vil på det første bestyrelsesmøde nedsætte et klubhusudvalg af frivillige som vi håber, kan findes i seniorafdelingen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

 Referent Gert Tillebæk