Skip to main content

notat fra : Boldklubben Rødovre`s generalforsamling onsdag den 23. september 2015.

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 23. september 2015.

onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte medlemmer.

     Valg af dirigent.

 Günthe Sørensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, han gjorde opmærksom på at den udsendte dagsorden ikke var i overensstemmelse med vedtægterne.

 Beretning.

Formanden afgav mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden).

Rene Kaltoft, ville godt have en forklaring på at næstformanden havde trukket sig før tiden.

Jan Krügermeier, næstformanden kunne ikke acceptere at 1. herresenior træneren skulle fortsætte til udgangen af 2015. 

Tom Jensen, fortalte om den succes der har været i herreseniorafdelingen med oprykning til KS og en kamp mod superligaklubben Silkeborg som vi spillede imod i Pokalturneringen, det var succes, men det fortsatte ikke 1. herresenior rykkede ned i serie 1 og næsten hele holdet har skiftet til andre klubber, håber nu på at vi kan blive i serie 1 og bygge et nyt hold op.

I dameafdelingen køre det rigtig godt vi vandt 1. division og der er kommet en ny træner til holdet det er Henrik Jensen som flere sikkert kender fra Brøndby han hjælper Bo Fosgaard som er cheftræner,

For 2, damesenior går det også rigtig godt, de fører rækken og er ubesejret.

Der blev også givet en status over aktiviteterne i Masters afdelingen, Her køre det som altid rigtig godt.

Dirigenten satte beretningen til afstemning, den blev enstemmigt godkendt.

Regnskab, herunder diverse Fonde.

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab, der udviser et overskud på 45.705 kr.

Der er stadig en alt for stor restance i kontingentet og der er kun et halvt tilskud tilbage fra ”Vennerne” så der skal findes en del besparelser i den kommende periode.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

 

Indkomne forslag.

Bestyrelsen har følgende forsalg til vedtægterne:

Ændrings forslag til § 9
Forslag til ændring markeret med rødt og understreget.
 
§ 9. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer nemlig:
Formanden – næstformanden – kasseren – sekretæren – seniorformanden –
ungdomsformanden.
Formanden – næstformanden – kasseren – og sekretæren vælges for 2 år af
gangen.
Seniorformanden samt ungdomsformanden vælges for 1 år af gangen.
Formanden – næstformanden og sekretæren, vælges af de respektive generalforsamlinger.  Kasseren indstilles af
bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
Senior – og ungdomsformanden indstilles af afdelingerne og godkendes af
generalforsamlingen.
§ 9. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer nemlig:
Formanden – næstformanden – kasseren – 2 bestyrelsesmedlemmer – sekretæren – seniorformanden – ungdomsformanden.
Formanden – næstformanden – kasseren – 2 bestyrelsesmedlemmerog sekretæren vælges for 2 år af gangen.
Seniorformanden samt ungdomsformanden vælges for 1 år af gangen.
Formanden – næstformanden 2 bestyrelsesmedlemmer og sekretæren, vælges af de respektive generalforsamlinger.
 Kasseren indstilles af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
Senior – og ungdomsformanden indstilles af afdelingerne og godkendes af
generalforsamlingen.
Ændrings forslag til § 10
Forslag til ændring markeret med rødt og understreget.
§10 Valg.
Forslag til valg som bestyrelsesmedlem skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Valget til bestyrelsen fordeles således at formanden og sekretær afgår i lige
år; næstformand og kasserer i ulige år.
Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten har ret til at
overværer bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide indtræder suppleanten i
bestyrelsen og fungerer indtil første ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
§10 Valg.
Forslag til valg som bestyrelsesmedlem skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Valget til bestyrelsen fordeles således at formanden – bestyrelsesmedlem og sekretær afgår i lige år; næstformand -bestyrelsesmedlemog kasserer i ulige år.
Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten har ret til at
overværer bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide indtræder suppleanten i
bestyrelsen og fungerer indtil første ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Gert Tillebæk begrundede forslaget.

 

Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt.            

Valg:

  1. a.     Næstformand (Rocky Schmücker, blev valgt)
  2. b.    Kasserer (Arne Klint, blev valgt)
  3. c.     Bestyrelsesmedlemmer (Camilla Kaimer og Daniel Ovdal blev valgt)
  4. d.    Seniorformand (Tom Jensen, blev valgt)
  5. e.    Ungdomsformand (Martin Filipsen, blev valgt)
  6. f.      Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard, blev valgt)
  7. g.     2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen, Gunthe Sørensen, blev valgt Rene Kaltoft suppleant blev valgt)           

     Eventuelt.

Rene Kaltoft, fortalte om den store bevågenhed der var omkring ældre fodbold, Danske Spil og DR har lavet optagelser hvor vores ældre spillere deltog.

Flemming Sonne, efterlyste en bedre information på Boldklubbens hjemmeside.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

Referent Gert Tillebæk