Skip to main content

Notat fra : Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 13. september 2017.

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 13. september 2017.

Onsdag den 13. september 2017 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent.

Günthe Sørensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men der var 2 punkter der manglede i den dagsorden der var blevet lagt på boldklubbens hjemmeside, det var blevet rettet den 8. september.

 Beretning.

Formanden aflagde en mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden).

Herreseniorformanden Martin Børresen fremførte beretningen fra seniorafdelingen.

1-2 herresenior er en samlet trup og målet er at rykke op i KS, og for 2 herre at rykke op i serie 2. Sportsligt går det den rigtige vej og der er en god stemning i truppen.

  1. herresenior der spiller i serie 4 og som bliver trænet af Dan og Kern har en stor trup af rigtig mange unge spillere.

Dameseniorafdelingen har vi desværre været nød til at lukke da mange spillere har valgt at flytte til andre klubber. Der er et fint samarbejde mellem seniorafdelingen og ungdomsafdelingen, de unge er bolddrenge ved 1 seniors kampe og seniorspillerne hjælper til ved træningen for ungdommen.

Jan Krügermeier, kunne oplyse at der er 1, 11 mands oldboys hold og 1, 7 mands oldboys hold, samt 3 veteran hold der spiller 7 mands.

Flemming Sonne kunne oplyse at der 4 hold i ”Masters” afdelingen et plus 55, 11 mands hold og et plus 60, 11 mands hold som har et samarbejde med FA2000 og et plus 65, 7 mands hold og et plus 70, 5 mands hold som vi desværre har været nød til og trække da der er en del skader, men vi håber at kunne tilmelde et plus 75 hold til næste sæson.

Der er 25 spillere til træning hver mandag formiddag.

Jan Krügermeier fremførte beretningen for Ungdomsafdelingen for Martin Filipsen.

Vi har 5 ungdomshold og der er en god tilgang af nye spillere især i de yngste årgange. Der er et 11 mands U14 hold og et U13 hold og et U11 hold og rigtig mange spillere i U6 årgangen.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningerne.

Rene Kaltoft spurgte til hvad nyt der var omkring udfyldelse af holdkort, Jan og Gert svarede at der fra foråret 2018 skal udfyldes holdkort 1 time før kampen ellers taber man kampen, dette vil der blive orienteret om på et møde inden forårssæsonen starter.

Flemming Sonne spurgte til hvorfor man ikke måtte bruge kunststofbanen før til oktober.

Jan svarede at der har været et møde om dette i dag og dette møde fortsætter i morgen og før kan han ikke melde noget ud om problemet. Günthe Sørensen havde hørt at der har været klager over larm fra naboerne, det kunne løses hvis der blev sat et højt hegn op omkring kunststofbanen så ”uvedkommende” ikke kunne komme ind på banen. Jan svarede at banen ligger på et fredet område så det må man ikke.

Günthe Sørensen roste de bolddrenge der var til 1 herreseniors kampe og roste også Jon som træner 1 herre, men var lidt ked af at der ikke var åbent i klubhuset når der blev spillet kampe på opvisningsbanen. Martin Børresen svarede at han arbejde på at der snart blev holdt åbent i klubhuset ved 1 herreseniors kampe, der vil blive sat kampprogram op i klubhuset så man kan se hvornår der spilles kampe.

Günthe Sørensen mente man skulle lukke ned for hjemmesiden og åbne en ny da der på den gamle hjemmeside er urigtige oplysninger der ikke er blevet rettet, der var en lang debat om dette og Niels Holm (nyt medlem af bestyrelsen) kunne oplyse at han er ved at se om han kan rette op på den hjemmeside vi har ellers må man lave en ny.

Dirigenten satte beretningen til afstemning, den blev enstemmigt godkendt.

Formanden Jan Krügermeier bad om ordet: Bestyrelsen har besluttet at udnævne 2 nye æresmedlemmer og gav en begrundelse for dette, Kay Rasmussen og Gert Tillebæk modtog herefter boldklubbens æresnålen og blomster.

Regnskab herunder diverse fonde.

Kasseren Arne Klint, takkede revisorerne og gennemgik det omdelte regnskab, der udviser et lille overskud på 7.000 kr. der har været en nedgang i indtægterne og der er derfor sparet hvor der kan spares, vi har igen i år nedskrevet det skyldige kontingent fra tidligere medlemmer.

Günthe, som revisor kan jeg oplyse at der fra 2012 og frem til nu er afskrevet omkring 250.000 kr. i tabt kontingent, dette store tab kunne undgås hvis betalingen af kontingentet skete over betalingsservice. Arne svarede at det vil vi i den nye bestyrelse arbejde videre på.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Kontingent.

Der var ikke forslag om ændring at kontingentet.

Indkommende forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Valg:

  1. Næstformand (Tom Jensen blev genvalgt )
  2. Kasser                  (Arne Klint blev genvalgt))
  3. Bestyrelsesmedlem (Daniel Ovdal blev genvalgt)
  4. Bestyrelsesmedlem for 1 år (Niels K. Holm blev valgt)

d     Ungdomsformand  (Martin Filipsen blev genvalgt)

  1. Seniorformand         ( Martin Børresen blev genvalgt)
  2. Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard blev genvalgt)
  3. 2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft alle blev genvalgt )

 

Eventuelt.

Kay, spurgte hvilke ungdomshold boldklubben har. Jan svarede U14-U13-U11 og U6

Rene Kaltoft, ønskede som revisorsuppleant at deltage i revisionen, Arne indkalder Rene til næste revision.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

Formanden Beretning 2017

Året der gik.

For Boldklubben Rødovre var året 2016-17, en blandet fornøjelse. Vores anlæg er blevet opdateret til nutidige forhold. Med indvielsen af Kunstgræsbanen, er klubben godt rustet og der er i kommunens budget afsat i mindre end 12,7 mill til nye omklædningsfaciliteter startende i 2018 og disse skulle gerne være færdige i 2019. Endvidere har vi fået en styrketrænings bane, Så nu kan vi snart ikke ønske mere.

Klubben rundede 90 år og dette fejrede vi med en hyggelig lille sammenkomst med deltagelse af nuværende og tidligere medlemmer.

Vi er blevet bedre til at bruge sociale medier og dette har medført en del nye medlemmer, specielt i børneafdelingen, samt en styrkelse af synlighed i kommunen.

Klubben er trimmet og har haft stor tilgang på seniorsiden også gammelmands oplever fremgang, og med den nye kunstgræsbane. Vores satsning på de sociale medier har medført at vi har fået stor tilgang i de helt små årgange, både drenge og piger. Og der er mere på vej.

Klubbens hold er generelt blevet ret gode til at styre holdkort og resultatindberetning, hvilket har medført at det ikke er så slemt med bøder mere.

Som bestyrelse oplever vi meget stor opbakning fra medlemmernes side, når vi spørger om hjælp, vi håber dette fortsætter, da vi som nævnt tidligere vil være mere aktive udadtil.

Nye omklædningsfaciliteter med flere omklædningsrum må være næste mål for bestyrelsen. Der indgår i disse planer en ide til styrketræningsfaciliteter. Den omtalte Cross-fit ved opvisningsbanen, venter stadig på en godkendelse fra Teknisk forvaltning.

Når de sidste opdateringer er udført vil vi være den mest attraktive klub i miles omkreds på faciliteter.

Jeg må ligesom de forrige år rette en tak til Henrik Kjærsgård og hans personale, de har hjulpet ufatteligt meget.

Hvad er sket:

Seniorafdelingen er i en rivende udvikling, ungdommen varetages af gode stabile trænere, der er meget talent i alle afdelinger.

Dameafdelingen er desværre blevet lukket da vi ikke kunne se det fornuftige i at køre denne videre. Vi skal som tidlige nævnt arbejde hårdere i alle årgange for at få flere medlemmer, men mon ikke vores kommende faciliteter vil være en naturlig hjælpende hånd.

Arbejdet fra bestyrelsens side, vil helt klart omhandle økonomi, der er de seneste år blevet reguleret på alle poster for at tilpasse indtægter og udgifter. De første tiltag er allerede sket på området.

Strategi Fremover:

Økonomien bliver som altid en akilleshæl, men vores gode kasseer har med bestyrelsens hjælp fået tilpasset økonomien, men det er en stor opgave at få det hele til at passe.

Vi har oplevet en øget interesse for at hjælpe hvor man kan og det er et dejligt tiltag, vi håber det vil komme alle medlemmer til gode fremover, når vi er flere hænder til at løfte opgaven.

Evaluering.

Klubben er stabil hele vejen rundt og med kunstgræsbanen og de kommende omklædningsfaciliteter har vi alle muligheder for at få massiv fremgang.

 

Tak for et godt år

 

Jan Krügermeier.