Skip to main content

Notat fra Boldklubben Rødovres generalforsamling tirsdag den 20. september 2016.

Boldklubben Rødovres generalforsamling tirsdag den 20. september 2016.

tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.30.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent.

Günthe Sørensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Beretning.

Formanden afgav mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden).

Rene Kaltoft spurgte til hvor mange medlemmer der er i boldklubben.

Arne, der er omkring 350 medlemmer ca. 100 i ungdomsafdelingen og ca. 150 i seniorafdelingen og i masters afdelingen er der ca. 80.

Jon, ville høre hvor dårligt lyset er på kunstgræsbanen.

Jan K, det er under det som DBU/KBU forlanger for at banen kan godkendes, men det skal nok lykkedes at få et bedre lys på banen.

Celine, spurgte om vi stadig har tider i Espelunden.

Jan K, vi har stadig de samme tider i Espelunden, tiderne på kunstgræsbanen på Horshøjvej er ved at blive fordelt.

Kaj, spurgte om man kan bruge de 2 skurer der er ved kunstgræsbanen som depot, Jan K vil ikke anbefale det da de allerede har været ødelagt 1 gang.

Kim, hvad gør man får at få en større tilgang af ungdomsspillere?

Heidi, mente man skulle nedsætte et ungdomsudvalg.

Jan K, det er en opgave som den nye bestyrelse vil arbejde med.

Günthe S, roste boldklubben for det store arbejde der nu har gjort at vi endelig har fået en kunstgræsbane og mener vi skal lave et indlæg til Rødovre Lokalnyt og fortælle om det dårlige lys på banen.

Günthe S, kunne oplyse at Boldklubben Rødovre om 3 måneder går ind i et jubilæums år her bliver vi 90 år og det bør markeres med løbende arrangementer i jubilæumsåret. Han mente også boldklubben skulle gøre som man gjorde før i tiden med afholdelse af lagkagestævne-indendørsstævne i Rødovrehallen og et opstartstævne det vil trække ungdom til boldklubben og give penge i klubkassen.

Herreseniorformanden Tom Jensen fremførte beretningen for seniorafdelingen. Det har været et lidt sløjt år 1 herre rykkede og der har været en meget stor udskiftning af spillere og trænere. Damesenior har skiftet træner 2 gange, 1 damer rykkede ned og 2 damer rykkede også ned.  Der er kommet ny træner til 1 damer mens 2 damer stadig mangler en træner.

  1. herre har fået Jon som træner og de klarede lige at blive i rækken 2. herre vandt deres række og 3. herre sluttede midt i rækken.

I masters afdelingen køre det rigtig godt og flere hold har fået pæne placeringer.

Jan Krügermeier fremførte beretningen for Ungdomsafdelingen for Martin Filipsen.

Der er startet et nyt hold for spillere fra 3-6 år og her er Niels Holm træner med hjælp fra Jan K.

Der er styr på trænere og ledere i ungdomsafdelingen, der skal arbejdes hårdt på at få flere spillere i ungdomsafdelingen.

Dirigenten satte beretningen til afstemning, den blev enstemmigt godkendt.

Regnskab herunder diverse fonde.

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab, der udviser et underskud på 4.000 kr. Der er en kontingentrestance på 100.000 kr. hvor de 50.000 kr. er for nuværende medlemmer hvilket ikke er i orden. I masters afdelingen er der styr på det og for 1. herresenior har Jon og Christian også fået styr på det.

Tilskuddet fra ”Vennerne” er nu brugt og der er en stor nedgang i sponsorindtægter så der skal findes andre indtægter hvis ikke vi skal ind i en ”sparerunde”.

Der var en lang debat om hvordan vi kan få stoppet det store minus der er i kontingent indbetalingen.

Det er en opgave som den nye bestyrelse straks skal arbejde med så der igen kommer styr på alle holds kontingent indbetaling og her må man gøre brug af klubbens vedtægter.

 

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Kontingent.

Der var ikke forslag om ændring at kontingentet.

 

Indkommende forslag:

forslag til ændringer af vedtægterne, fra bestyrelsen.

§12 Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Regnskabet går fra d. 1/7 til
d. 30/6.

Forslag til ændring:

  • 12 Det er kasseren der tegner Boldklubben Rødovre økonomisk. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Regnskabet går fra d. 1/7 til d. 30/6.

 

Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt, med 2 stemmer imod.

 

Valg:

  1. Formand  (Jan Krügermeier blev genvalgt )
  2. Sekretær             (Gert Tillebæk blev genvalgt)

X     Næstformand for 1 år. (Tom Jensen blev valgt )

  1. Bestyrelsesmedlem (Camilla Kaimer) (blev genvalgt)

d     Ungdomsformand  (Martin Filipsen blev valgt)

  1. Seniorformand         ( Martin Børresen blev valgt)
  2. Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard blev genvalgt)
  3. 2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft alle blev genvalgt )

 

Eventuelt.

Rene Kaltoft, roser dirigenten for hans indsats for at få Tom til og tage næstformands posten, efterlyser et nyt logo til klubhuset. Jan K vi har det det skal bare sættes op.

Der var flere indlæg omkring boldklubbens hjemmeside og den manglende opdatering, det er en opgave som bestyrelsen skal arbejde hurtigt med at få løst.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.