Skip to main content

Notat fra Generalforsamlingen 11. september 2013

Generalforsamling

onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer.

     Valg af dirigent.

Flemming Sonne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

 Beretning.

Formanden afgav mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden).

Efter en konstruktiv debat om blandt andet, manglende omtale af dameholdets oprykning, utilfredshed med den nye ordning om deling af bolde med mere, dårlig planlægning af sommertræning, debat om den nye registrering af spillere i DBU/KBU,  blev beretningen enstemmigt godkendt af forsamlingen .

 Rene Kaltoft gav en orientering om Marsters afdelingen, han oplyste at Jørgen Reinholdt har spillet 500 kampe og ”Tipper” har spillet 400 kampe, de vil på Masters generalforsamling modtage hver et gavekort til FA-sport.

Regnskab, herunder diverse Fonde.

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab, regnskabet blev enstemmigt godkendt .

Efter en konstruktiv debat om disse emner, manglende udsendelse af girokort, den nye ordning af rådighedsbeløb til holdene, alt for mange bøder fra DBU/KBU grundet sløseri, der blev givet udtryk for at der mangler klubfællesskab.

             Kontingent.

Der var ikke nogen forslag.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen har følgende forsalg til vedtægterne:

Ændres til:

§ 8. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen – kun den kan give og ændrer foreningens love. Ordinær generalforsamling afholdes i september måned og indkaldes ved opslag i boldklubben og på boldklubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen.  Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  Medlemmer, såvel passive som aktive, over 16 år har stemmeret, og er valgbare, dog skal disse have været medlem i mindst 30 dage

 

 

§15 Foreningen har en rejsefond, som yder tilskud til rejser for ungdomshold

       Fondens regnskab godkendes på den årlige generalforsamling.

Rejsefonden nedlægges og indestående overføres til Jubilæumsfonden.

Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt.

              

     Valg:

  1. a.    Næstformand            (Jimmi Johansen blev genvalgt)
  2. b.    Kasserer                   (Arne Klint blev genvalgt)
  3. c.     Ungdomsformand  (Frank Wollerup blev valgt)
  4. d.     Seniorformand         ( Kim Olsson blev valgt)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard blev genvalgt)
  6. f.      2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft alle blev genvalgt )

 

     Eventuelt.

Der var en debat om følgende: der skal arbejdes med at få flere til og deltage i boldklubbens generalforsamling, styr på hvilken klubdragt boldklubben har, der skal være styr på boldklubbens nøgler, træner situationen på U18 piger. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.