Skip to main content

Nyheder

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Rødovre den ?.

 

 

 

 

 

Kære Medlem.

 

 

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

 

Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00.

 

 

Dagsorden:

 

 1. 1.     Valg af dirigent.
 2. 2.     Beretning.
 3. 3.     Regnskab, herunder diverse Fonde.
 4. 4.     Kontingent.
 5. 5.     Indkomne forslag.
 6. 6.     Valg:
  1. a.     Formand                 (modtager  genvalg)
  2. b.     Sekretær                  (modtager genvalg )
  3. c.     Seniorformand        (Søren Bundgaard)
  4. d.     Ungdomsformand   (?)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(modtager genvalg)
  6. f.       2 revisorer samt 1 suppleant. (modtager genvalg)

 

 

 1. 7.     Eventuelt.

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Referat af bestyrelsesmøde 20 august 2012

Referat af bestyrelsesmøde 20-8-12.
Tilstede: Rikke Bergman (RB), Søren Bundgaard (SB), Arne Klint (AK), Jan Krügermeier (JK).

Afbud: Bo, Gert, Jimmi.

1. bestyrelsen har fået en ny administrativ hjælper, Jette Bindzer, hun kommer fra Hvidovre Ishockey Klub, hvor hun har været senior formand, arbejdsopgaver finder bestyrelsen løbende.

2. Vi mangler en Damesenior-træner, da Bo Fosgaard er sygemeldt på ubestemt tid, løsningen er lige på trapperne.

3. RB meddeler at alle Ungdomstrænere har forlænget deres kontrakter, på nær en enkelt. Samt at vi har fået 3 nye trænere til de helt små og et trænerteam på 4 til u17-19. Inkl. Fys og Massør.

4. SB er tovholder på rengøring af klubhus, JK tager kontakt til Billiard.

5. Der er til sæsonstart (Halve sæsoner 1.7) tilmeldt yderligere 1 seniorhold 11m, 1 u15 7m samt 2 7m Senior.

6. AK meddeler at der er sket en fejl i opkrævninger af kontingent, så opkrævningen kørte 14 dage før tid, restancen passer ikke, men der er taget hånd om det.

7. Evt. Der indkøbes gavekort til jubilarer på generalforsamling. JK. Beder på brugermøde om at få beskåret træer på bane 2, samt flyttet mål fra grusbane til bane 2 i sommer perioden.

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juli 2012.

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juli 2012.

 

Tilstede: Jan Krügermeister (JK) – Rikke Bergmann (RB) – Jimmi Johansen (JJ) – Søren Bundgaard (SB) – Heidi Christoffersen (HC) under gennemgang af regnskab – Arne Klint (AK).

Fraværende på grund af ferie: Gert Tillebæk

Bestyrelsesmødet startede med en kort gennemgang af det foreløbige regnskab for 2011/12.

Nyt for kassereren

AK Regnskabet svarer stort set til det fastlagte budget og ser ud til at udvise et mindre overskud. Det største problem er fortsat kontingentrestancer og manglende opdateringer af nye medlemmer samt medlemmer som ikke længere er i klubben. Der skal arbejdes videre med et opdateret medlemsregister.

JK Har deltager i en række møder bl.a. omkring banefordeling. Samarbejdet på tværs fungerer ikke optimalt. Der er for mange særinteresser som ikke tilgodeser helheden. Det kræver en stor indsats at få disse forhold ændret.

I forbindelse med udlandsrejser skal vi finde en model for hvordan de skal planlægges. Af hensyn til medlemmerne vel det nok være bedst at rejserne gennemføres i klubregi og ikke som privatinitiativ. Her tales primært om den økonomi som indgår. b.a. offentlige tilskudsmuligheder.

Rengøring af klublokalet. Her skal der gøres noget radikalt. Der skal strammes op på både brugen af lokalet og den måde lokalet tilbageleveres på. For at øge ansvarligheden blev det besluttet at ved fremtidige lån af lokale skal der erlægges et depositum på 1.000 kroner, som tilbagebetales når lokalerne er afleveret i rengjort stand. I modsat fald bruges beløbet til at få lokalerne rengjort.

Undervisning af trænere i Ungdomsafdelingen. Kim gennemfører 3 x en dags undervisning af trænere og andre interesserede i løbet af efteråret. Formålet er bl.a. at skabe nogle fælles værdier og fælles fundament i klubben. Første gang undervisningen finder sted er i slutningen af september. Datoerne vil blive meldt endeligt ud snarest.

Der har været afholdt et forældremøde lige før ferien. Der mødte to forældrer op, hvoraf den ene var meget positiv. Ved en eventuel gentagelse af tilsvarende møde skal vi være opmærksomme på tidspunktet for mødet.

Der er tilknyttet en ny webmaster til hjemmesiden. Henriette fra Rødovre Kommune skal udvikle og vedligeholde hjemmessiden.

Adgangen til klubhuset sker fremover ved hjælp af nøglekort. Systemet etableres 1. august 2012 og Jimmi er bookingmaster.

Sommertræning er startet på Tinderhøj skole tirsdag/torsdag, dog uden omklædningsrum.

Kampe skal fremover spille i weekend som hovedprincip og der er stadig problemer med omklædningsrum. Det bliver vanskeligt at få nogle fornuftige forhold på plads.

Da Jimmi stopper som træner for U17 og U19 er det aftalt at holdene fremover træner sammen.

Trænere for holdene Nino, Rocky (U19) og Jakob og Chistine (U17).

Nyt fra ungdomsformanden

RB havde en række rettelser til hjemmesiden som skal afleveres til den nye webmaster.

I forbindelse med den nye stævnestruktur er der problemer med at skaffe baner til 5 mands holdene. Vi skal være værter for 16 hold i en weekend, hvoraf 4 hold skal spille samtidigt. Så mange baner har vi ikke. Rikke har taget kontakt til DBU for at finde en løsning.

Der skal udarbejdes børneattester på alle de personer som har kontakt til ungdomsholden hvert år. Der arbejdes på at indhente de der mangler.

 

Diverse

Generalforsamlingen bliver afholdt den 4. september 2012 kl. 19.00 i klublokalet på Elstedvej.

Næste bestyrelsesmøde planlagt til 20. august kl. 18.00

 

Referent

Arne Klint

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012.

 

 Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012.

 

Tilstede: Jan Krügermeier(JK) – Heidi Christoffersen(HC)- Rikke Bergmann(RB)

Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Søren Bundgaard(SB)

Jimmi Johansen(JJ).

Nyt fra Formanden:

SB, orienterede fra mødet mellem 1 og 2 herresenior, der er rigtig mange spillere i herresenior afdelingen og samarbejdet mellem de 2 hold er ikke optimalt men man lovede at det skulle blive bedre fremadrettet.

JK, kunne oplyse at der er lavet en forlængelse af kontrakten med 1 herresenior træner Kim Olsson og også med Jon Broe fra 1 herresenior på de vilkår som bestyrelsen har sagt ja til.

Nyt fra Kasseren:

AK, omdelte en saldobalance af regnskabet dannet den 15. maj 2012, der er omkring 68.000 kr. i kontingent restance hvilket ikke er acceptabelt, AK, efterlyste spillerlister så han kan ajourfører medlemslisten, JJ, vil lave listerne for ungdomsspillerne og SB, vil lave listerne for seniorafdelingen inkl. ”gammelmands afdelingen, begge lovede at gøre det hurtigt, GT, gjorde opmærksom på at man skal slette et medlem hvis de skylder 6 måneders kontingent og ikke har indbetalt efter at have fået en skriftlig påmindelse, det fremgår af boldklubbens vedtægter.

AK, afslutter regnskabs året den løber til den 30. juni 2012 sammen med HC og vil så selv stå for det nye regnskabsår.

Nyt fra Ungdomsafdelingen:

JJ, har kun godt nyt fra ungdomsafdelingen, det køre fint i alle årgange og der kommer mange nye medlemmer til klubben, han er sammen med RB ved at planlægge en tur til Barcelona for spillere i afdelingen.

RB, ville høre om hvor mange penge hun kunne bruge når der meget snart skal forlænges aftaler med trænere/ledere i ungdomsafdelingen. GT mente der skulle sættes flere midler af til ungdomsafdelingen da de får alt for lidt i forhold til hvad de tilfører klubben af midler, det var der enighed om i bestyrelsen så der vil blive afsat 35 % flere midler på det nye budget til ungdommen.

RB, oplyste at hun ikke genopstiller som ungdomsformand til den kommende generalforsamling. Der var en lang drøftelse om hvad vi kunne hjælpe med i det store arbejde som Rikke udfører der eventuelt kunne få hende til at ændre sin beslutning men Rikke har besluttet sig for at stoppe. JJ, vil prøve at få flere forældre til at hjælpe med til arbejdsopgaverne i ungdomsafdelingen.

Eventuelt:

JJ, ville høre om vi kunne modtage et 7. mands U17 drengehold i klubben da har fået en forespørgsel fra en spiller udefra, de vil selv stå for alt omkring holdet, det var der enighed om at vi godt kunne når RB og JJ afholdt et møde med spillerne og de melder sig ind i boldklubben.

 

Referent Gert Tillebæk

 

 

 

Arne Klint, ny kasser i Boldklubben

På den ekstraordinærer generalforsamling mandag den 2. april 2012, valgte man Arne Klint til ny kasser i Boldklubben Rødovre, Heidi valgte at afgå som kasser grundet manglende tid, formanden Jan takkede Heidi for den store indsats hun har gjort for Boldklubben og dirigenten Gunthe Sørensen takkede for god ro og orden da han afsluttede den ekstraordinærer generalforsamling.