Skip to main content

Nyheder

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2011.

       Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2011.

       Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)– Rikke Bergmann(RB) –

        Gert Tillebæk(GT)- Christian Bundgaard(CB)

        Jimmi Johansen(JJ)observant.

              Afbud fra: – Heidi Christoffersen(HC)- Bo Fosgaard(BF)

  1. 1.      Valg af ordstyrer:

     GT.

  1. 2.     Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts 2011.

Godkendt.

  1. 3.     Nyt fra Formanden.

JK, kunne oplyse at 1 herresenior trænerens kontrakt udløber til sommer og han er villig til at tegne en ny kontrakt for 2 år, bestyrelsen afventer et udspil til en fornyelse af kontrakten.

HC, har sendt en mail til bestyrelsen med oversigt over hvem der skylder i kontingent, det ser stadig ikke godt ud, der er over 50.000 kr. i restance. Der er 24 medlemmer der skylder for et halvt år eller mere så de skal have en skriftlig påmindelse ifølge §6 i boldklubbens vedtægter, GT, laver et udkast til skrivelsen, der så skal udsendes af HC, på bestyrelsens vegne, seniorformanden og ungdomsformanden skal have kopi af de breve der sendes ud, de skal så underrette de respektive trænerer om hvem der bliver slettet fra medlemslisten de kan så ikke  deltage i træning og kampe før de har betalt deres skyldige kontingent.

JK, har i dag modtaget en mail fra Jørgen Skriver som skriver at vi ikke må bruge banerne før tirsdag den 26. april, GT, skriver det på vores hjemmeside.

Der er repræsentantskabsmøde i FIR, den 28. april, JJ, deltager og vil høre om BF også vil deltage.

  1. 4.     Nyt fra Ungdomsafdelingen.

RB, det går godt i afdeling der er 13 hold og der er mange nye i de små årgange, der mangler stadig flere pigespillere, der har været møde med Freddy fra KBU som vil hjælpe med en rekruttering af flere pigespillere til boldklubben, der er lavet flyvers som vil blive uddelt på skoler med mere.

Søndag den 29. maj vil der blive afholdt en dag i klubben kun for piger, der vil blive annonceret om dette i Rødovre Lokalnyt.

RB, orienterede om at der vil være åbent i klubhuset hver tirsdag og onsdag fra kl. 15 – 20 med forskellige tilbud, omdelte en plan som vil blive mangfoldig gjort til alle hold med mere, GT, sætter den på vores hjemmeside, første gang er tirsdag den 26. april.

Der bliver ikke afholdt det planlagte trænerkursus B1, der vil blive lavet et internt weekend kursus som Kern vil stå for.

RB, oplyste at hun stopper som træner og har også overvejet at stoppe som ungdomsformand da det tager alt for meget tid, der var flere der tilbød at hjælpe med arbejdet i ungdomsafdelingen hvis det kunne hjælpe Rikke. 

 

Næste møde efter Påske HC, må finde en dato hvor hun kan deltage da det er vigtigt at hun er med til næste møde.            referent Gert Tillebæk

Bestyrelsesmøde 9. marts 2011

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2011.      Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)– Rikke Bergmann(RB) –      Bo Fosgaard(BF)- Gert Tillebæk(GT)- Christian Bundgaard(CB)      Jimmi Johansen(JJ)observant.      

Afbud fra: – Heidi Christoffersen(HC)

  1. 1.      Valg af ordstyrer:

     GT.

  1. 2.     Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2011.

JJ, ville høre om der var givet bevilling til indkøb af Play Station maskine til klubhuset, det var alle enige om at vi gav på sidste møde.

  1. 3.     Nyt fra Formanden.

JK, har været ti 2 brugerrådsmøder hvor vi fik bevilget 2 nye net til vores 5 mandsmål, der vil blive lavet en 5 mandsbane i den gamle kastegård, der vil blive set på en udbedring af hegnet ned til åen og til parkeringspladsen, der vil blive sat ”chip lås” på omklædningsrummene og vi vil selv kunne få adgang til omklædning uden om vagten.

Man vil se positivt på anlæg af en kunststofbane på Horshøjvej efter en Glostrup model.

Der vil blive afholdt bane syn på Elstedvej den 31. marts 2011.

RB, ville gerne have et ekstra sæt 3 mandsmål, CB står for indkøbet.

JK, lod et oplæg til en sponsormappe gå rundt, der var en del debat om indholdet, man var enige om at eventuelle sponsorindtægter skulle være til gavn for alle hold i boldklubben, inden man tegnede sponsoraftaler skulle de godkendes i bestyrelsen, med disse bemærkninger godkendte man oplægget.

Der var også udarbejdet et oplæg til at man kunne sponsorer enkelte spillere mod fri kontingent, GT ville have undersøgt om en sådan sponsorering er godkendt af told og skat, RK vil tage kontakt til told og skat og fremskaffe dokumentation for at det er lovligt.   

BF, gennemgik et oplæg om oprettelse af en sponsor Club kaldet Klub 1000, det blev godkendt.

  1. 4.     Nyt fra Ungdomsafdelingen.

RB, på torsdag holdes der møde for alle trænere/ledere i ungdomsafdelingen, der skal snakkes om blandt andet, træningstider – spillertøj – trænerkurser. Det tøj som klubben køber til holdene er klubbens og må ikke tages med hjem.

Pigeafdelingen mangler spillere har derfor aftalt et møde med Freddy fra KBU, der kan komme med idéer til at få flere pigespillere til boldklubben. Der vil ikke være noget U18 pigehold efter sommerpausen, da der er flere der skal på efterskole.

Drengeafdelingen har tilmeldt rigtig mange hold i de yngste årgange, her kører det rigtig godt

  1. 5.     Nyt fra Seniorafdelingen.

BF, kunne oplyse at inden den 20. marts 2011 skal alle dommerløse kampe være programsat, der var en snak mellem BF og RB om dette og man vil prøve at ligge kampene inden for holdenes træningstid og fredag, lørdag og søndag.

BF, 1 Damer og Herre er kommet godt i gang med træning og træningskampe, 2 Herre er ved og starte op. Vi har tilmeldt 4 herrehold og 1 damehold i 7 mandsrækkerne, det kan måske knibe med at kunne stille med 4 herrehold, vi må til næste sæson være bedre til og melde hold fra inden det koster penge at melde fra.

Eventuelt.

CB, der er ved og komme styr på vores hjemmeside med hjælp udefra.

Alarmen i klubhuset er blevet installeret, men ikke sat til, det vil den først blive når alle der har nøgle til klubhuset har fået en information, JJ, vil udarbejde en sådan.

Næste møde onsdag den 13. april 2011 kl. 18.30            referent Gert Tillebæk

Ny formand i Boldklubben

På den ekstraordinære generalforsamling var der 2 der stillede op som ny formand for Boldklubben Rødovre.

Jimmi Johansen og Jan  Krügermeier .

Det blev Jan der fik de fleste stemmer og er nu Formand for boldklubben.

Jimmi vil deltage i bodlklubbens bestyrelsesmøder og hjælpe til med de mange opgaver der er i boldklubben.

Der var 42 medlemmer der var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling.