Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014.

 

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Frank Wollerup(FW)

– Jimmi Johansen (JJ) – Kim Olsson (KO) -observant Jette (J)

Afbud fra: Bo Fosgaard (BF)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 4.juni 2014.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden/Næstformanden.

JK, vores 1 damesenior er rykket op i 1. division og det giver nogle økonomiske udfordringer, vi skal søge Rødovre kommune om dækning af de ekstra udgifter der bliver til transport, fortæring med mere, det vil JK, være ansvarlig for bliver gjort. JJ, og AK, undersøger stadig hvilke muligheder der er for støtte fra DBU.

JJ, gennemgik medlemslisterne for de forskellige afdelinger som er ved og blive rettet til så man kan overskue hvem der er medlem og hvem der skal slettes fra listen, det har foreløbig udmøntet sig i at der er omkring 70 der er blevet slettet fra listen da de ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab i Boldklubben Rødovre. JK, vil indkalde Masters afdelingen til møde så man kan få overblik over hvem der er aktive i den afdeling.

Nyt fra Kasseren.

AK, kunne oplyse at der vil være et underskud på driften i det regnskab der er ved og blive afsluttet. Det reviderede regnskab vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i august måned.

Der var en lang og konstruktiv drøftelse af tøj med mere fra vores samarbejdspartner Sportigan, FW, vil tage kontakt til dem og få et udskrift på hvad vi har leveret fra dem til Boldklubben Rødovre, der vil så blive sendt en mail ud til bestyrelsen så vi alle har et overblik over forbruget, det blev aftalt at AK skal godkende hvis der bliver indkøbt materiale fra Sportigan fremover.

Nyt fra Ungdomsformanden.

FW, er sammen med JJ ved og udarbejde et oplæg til fornyelse af arbejdsgangene i ungdomsafdelingen, når oplægget er færdigt vil det blive fremlagt til drøftelse i bestyrelsen.

Nyt fra Seniorformanden.

KO, kunne oplyse at der har været afholdt møde med dameafdelingen, her blev de ønsker de har fremsendt til bestyrelsen drøftet og mange af disse ønsker kræver at der bliver tilført mere økonomi til boldklubben.

KO, havde til mødet lavet en ”prisliste” over hvad eventuelle sponsorer skulle betale for tryk på trøjer, bandereklamer/flag med mere, denne liste blev omdelt til bestyrelsen og alle var enige om at hvis der skulle mere økonomi til klubben var det den vej vi skulle gå.

Eventuelt.

FW, vil oprette en facebook side i Boldklubben Rødovres navn.

JJ, vil undersøge hvad det vil koste at få omlagt nøglesystemet i boldklubbens klubhus.

 

Referent Gert Tillebæk