Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 4. oktober 2012.

 

 Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 4. oktober 2012.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)-

Jimmi Johansen(JJ)- Bo Fosgaard(BF) observant Jette(J)

Afbud fra: Søren Bundgaard.(SB)

Nyt fra Formanden:

JK, kunne oplyse at Jon Broe fra 1 herresenior af personlige årsager har valg at fratræde som assisterende træner, Kim Olsson fortsætter efterårssæsonen ud og vi må så finde en løsning inden forårssæsonen starter op.

Der er kommet mange nye spillere til 3. herresenior, det er spillere der før har været i klubben og nu er vendt tilbage til boldklubben.

JK og SB vil afholde et møde i næste uge med Troels og Christian fra 2. herresenior, her skal drøftes hvordan den nye sæson skal tilrettelægges.

Der vil blive trukket penge fra 1. herreseniors rådighedsbeløb for rengøring og ødelagte ting i klubhuset efter et arrangement som de har afholdt i klubhuset.

Badmintonklubben har fået tilladelse til at benytte vores klubhus hver mandag efter kl. 22.00 hvor der er lukket i Stadionhallens kantine.

JK, har bedt om et ekstraordinært møde i brugerbestyrelsen, dette bliver afholdt

den 28. oktober, grunden til mødet er den måde man har fordelt tiderne på kunststofbanerne i Espelunden på, her har vi i Boldklubben Rødovre ment at det ikke er fordelt retfærdigt og det er der også andre klubber der mener.

Der er planlagt 3 kurser afholdt af 1 herresenior træner Kim Olsson i vintersæsonen for alle boldklubbens træner og ledere, datoerne vil snart blive meldt ud.

Nyt fra Kasseren:

AK, omdelte forslag til et budget for den nye periode, det viste et mindre underskud, der var en lang og god debat om boldklubbens økonomi.

Der var enighed om at vi skal se fremad og sørge for at vi stadig har en sund økonomi også efter at vi om få år ikke mere vil få tilskud fra ”Vennerne”.

Der var en drøftelse af de rådighedsbeløb de forskellige hold har fået afsat i budgettet og der var enighed om at det bliver på 1.000 kr. til alle hold, der vil så blive oprettet en fælles rådighedspulje hvor det enkelte hold kan søge et beløb til et bestemt formål, det er så bestyrelsen der afgør om det kan bevilges. JJ og GT vil udarbejde et forslag til retningsliner for denne rådighedspulje, forslaget skal så behandles i bestyrelsen inden det vedtages.

Der var også en drøftelse af en ændring i hvordan materiale udgifter skulle konteres, der var enighed om at der laves en fælleskonto, som de forskellige hold/afdelinger så kan trække på.

AK, vil så til næste møde rette budgetforslaget til ud fra de beslutninger vi har vedtaget.

JJ og AK, vil sammen se på medlemslister og kontingent restancer.

Nyt fra Ungdomsafdelingen:

JJ, der vil være 70 medlemmer der fra den 13. oktober til den 20. oktober der tager på tur til turnering i Barcelona, der har været afholdt et møde med forældre hvor man har aftalt de regler der er for turen.

JK og Rikke har aftalt en fordeling af tider på baner/gymnastiksale for vinter sæsonen.

Eventuelt:

Det blev aftalt at JK, søger om Stadionhallen til afholdelse af julearrangement /indendørsstævne den 8. og 9. december 2012. J, vil gerne tilbyde at finde nogle virksomheder der kunne sponsorer præmier/gevinster til dette arrangement.

 

 Referent Gert Tillebæk