Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Camilla Kaimer(CK)- Martin Filipsen(MF) – Daniel Ovdal (DO)- Bo Fosgaard (BF)- observant Jette Binder (JB)

Afbud: Tom Jensen (TJ)- Martin Børresen(MB)deltog pr. telefon under punktet nyt fra seniorformanden.

 

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 25.oktober 2016.

Godkendt med følgende bemærkning fra AK. MP, spurgte om man kunne tilmelde sig trænerkurser og det kan man bare gøre. Tilføjelse: Efter tilsagn fra bestyrelsen.

Nyt fra Formanden.

JK, har været til 2 møder i brugerbestyrelsen, der er en udsivning af vand på bane 1, det vil blive ordnet inden forårssæsonen starter. JK, har meddelt at han foreløbig bliver siddende i brugerbestyrelserne.

Der er ved at blive indgået en tøj sponsoraftale med Sportigan, GT vil gerne have fremlagt aftalen for bestyrelsen inden den bliver underskrevet.

Nyt fra Kassereren.

AK, oplyste at medlemstallet i ungdomsafdelingen er faldet, det skyldtes især at U 19 drenge er blevet herresenior spillere.

Bestyrelsen gennemgik den lange liste over medlemmer der skylder i kontingent og der var enighed i bestyrelsen, at de medlemmer der skylder mere end 6 måneder vil få en kort frist til at indbetale det skyldige kontingent, ellers vil de blive slettet som medlemmer. Der skyldtes stadig rigtig mange penge i kontingent.

GT, mener vi skal stille et krav for at være medlem i boldklubben er at man betaler sit kontingent over betalingsservice, det skal stå i boldklubbens vedtægter.

AK og JK vil sammen gennemgå de medlemmer der skylder kontingent og ekskludere dem der skylder kontingent for 6 måneder.

Nyt fra Ungdomsformanden.

MP, der er flere spillere fra U10 drenge der har meldt sig ud, mens der er kommet mange nye medlemmer hos U12 drenge og i de yngste årgange. Der er 2 herreseniorspillere fra 3 holdet der hjælper til med at træne U10 drenge og giver også en hjælpende hånd med til andre hold. MB, gennemgik hvilke hold der skulle tilmeldes til forårsturneringen. Det er planen at man vil deltage i pinsecup i Nykøbing F og i Brøndby cup. Der var en snak om hvordan man kunne gøre det billigere for spillerne at deltage i turneringer.

Nyt fra Seniorformanden.

MB, (pr. telefon) har været i kontakt med flere emner som dametræner, men det er endnu ikke lykkedes at finde en, vil prøve at høre om der er nogen af spillerne der kender nogen der kunne være interesseret. Det blev aftalt at BF arrangere træningskampe for damesenior.

 

Punkter som Camilla ønskede at drøfte.

 Målsætning for 2017 – evt. langtidsmålsætning (hvad vil vi, hvordan gør vi)
Arrangementer i 2017 – hvad er vi tilmeldt? hvad kunne vi godt tænkes os at deltage i? Hvad holder vi selv?
Ansvarsområder

Der blev lavet en brainstorm over disse emner og Camilla har lavet en samlet oversigt som bestyrelsen vil arbejde ud fra og det vil blive offentliggjort når dette arbejde er afsluttet.

Klubhuset.

JB, fortalte om en episode der har været omkring udlån af klubhuset i november måned og der var enighed om at boldklubben fremover vil opkræve et depositum på 2.000 kr. ved udlån af klubhuset.

DA, ville høre om han sammen med en gruppe der mediterer, kunne låne det bagerste lokale i klubhuset, 1 time hver onsdag aften hvis deltagerne meldte sig ind som passive medlemmer, det var i orden.

Eventuelt.

JK, der er stadig nogen der tager tøj og bolde fra skabe der ikke er deres og vi må finde en løsning på dette.

Næste møde onsdag den 1. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

 

Referent Gert Tillebæk